Вівторок, 20.11.2018, 14:27

Вітаю Вас Гість | RSS

Головна » Статті » Мои статьи

набуття у власність землі
          
 
               Надання земельних ділянок для юридичних та фізичних осіб ґрунтується на нормах Земельного кодексу України, Цивільного кодексу України, Законів України «Про земле­устрій», «Про державну експертизу землевпоряд­ної документації»,  «Про захист конституційних прав громадян на землю», Порядку вибору земель­них ділянок для розміщення об'єктів, затвердже­ного Постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 2004 року № 427 та інших нормативних документів.
 
Відповідно до Земельного кодексу, громадя­ни України мають право на безоплатну передачу їм земельних ділянок із земель державної або кому­нальної власності в таких розмірах:
 

— для ведення фермерського господарства — в роз­мірі земельної частки (паю), визначеної для чле­нів сільськогосподарських підприємств, розта­шованих на території сільської, селищної, місь­кої ради, де міститься фермерське господарство. Якщо на території сільської, селищної, міської ради розташовано кілька сільськогосподарських підприємств, розмір земельної частки (паю) ви­значається як середній по цих підприємствах. У разі відсутності сільськогосподарських підпри­ємств на території відповідної ради розмір зе­мельної частки (паю) визначається як середній по району;

 — для ведення особистого селянського господар­ства — не більше 2,0 гектара;

— для ведення садівництва — не більше 0,12 гек­тара;

— для будівництва і обслуговування жилого будин­ку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у селах — не більше 0,25 гектара, в се­лищах — не більше 0,15 гектара, в містах — не більше 0,10 гектара;

— для індивідуального дачного будівництва — не більше 0,10 гектара;

— для будівництва індивідуальних гаражів — не більше 0,01 гектара.

Передача земельних ділянок безоплатно у влас­ність громадян у межах норм, визначених Земель­ним кодексом України, провадиться один раз по кожному виду використання.
 
Громадяни України набувають право влас­ності на земельні ділянки на підставі: придбання за договором купівлі-продажу, дарування, міни, за іншими цивільно-правовими угодами; безоплатної передачі із земель державної і комунальної влас­ності; приватизації земельних ділянок, що були раніше надані їм у користування; прийняття спад­щини; виділення в натурі (на місцевості) належної їм земельної частки (паю).
 
Громадяни України та юридичні особи (під­приємства, засновані громадянами України або юридичними особами України), можуть в межах, визначених законом, набувати у власність земель­ні ділянки для здійснення підприємницької діяль­ності у разі: придбання за договором купівлі-про­дажу, дарування, міни, іншими цивільно-правови­ми угодами; внесення земельних ділянок її заснов­никами до статутного фонду; прийняття спадщи­ни; виникнення інших підстав, передбачених зако­нодавством України.
 

До розмежування земель державної і кому­нальної власності повноваження щодо розпоря­дження землями в межах населених пунктів, крім земель, переданих у приватну власність, та земель, на яких розташовані державні, в тому чис­лі казенні підприємства й господарські товарист­ва, у статутних фондах яких державі належать частки (акції, паї), об'єкти незавершеного будів­ництва та законсервовані об'єкти, здійснюють від­повідні сільські, селищні, міські ради, а за межа­ми населених пунктів — відповідні органи вико­навчої влади.

 

Безоплатна приватизація громадянами земельних ділянок, які перебувають у їхньому користуванні.

 

Громадянин, зацікавлений у приватизації земельної ділянки, яка перебуває у його користу­ванні, подає заяву до відповідної районної державної адмі­ністрації, якщо земельна ділянка розташована за межами населеного пункту, або до сільської, се­лищної, міської ради — у разі, якщо земельна ді­лянка знаходиться в межах населеного пункту.
 
Рішення органів виконавчої влади та орга­нів місцевого самоврядування щодо приватизації земельних ділянок приймається у місячний строк на підставі технічних матеріалів та документів, що підтверджують розмір земельної ділянки. Такими документами є, зокрема, записи в земельно-шну­рових книгах та погосподарських книгах сільсь­ких рад, а також у реєстрових книгах виконавчих комітетів міських, селищних рад.
 
Після отримання дозволу на приватизацію земельної ділянки (земельних ділянок) громадя­нину необхідно укласти договір про виготовлення технічної документації із землеустрою щодо скла­дання документів, які посвідчують право на зе­мельну ділянку із організацією, котра в установле­ному порядку отримала ліцензію на виконання землевпорядних робіт (дані про юридичні адреси таких організацій можна отримати, звернувшись до місцевих органів земельних ресурсів (районних відділів та обласних головних управлінь).
 
Істотними умовами такого договору повинні бу­ти строки та вартість виконання даних робіт.
 
У разі невиконання умов договору особа, якій завдано збитків у результаті такого невиконання, має право на їх відшкодування.
 
Технічна документація із землеустрою щодо складання документів, які посвідчують право на земельну ділянку, включає:
 

а) пояснювальну записку;

 

б) технічне завдання на складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку (видає­ться замовником документації);

 

в) копії заяв фізичних осіб;

 

г) матеріали польових геодезичних робіт і план зе­мельної ділянки, складений за результатами ка­дастрової зйомки;

 

ґ) рішення органу виконавчої влади чи органу міс­цевого самоврядування про надання або переда­чу земельної ділянки у власність;

 

д) акт прийомки-передачі межових знаків на збе­рігання;

 

е) акт перенесення в натуру (на місцевість) меж охоронних зон, зон санітарної охорони, санітар-но-захисних зон і зон особливого режиму вико­ристання земель за їх наявності;

 

є) кадастровий план земельної ділянки;

 

ж) перелік обмежень прав на земельну ділянку і на­явні земельні сервітути.

 
Після розроблення землевпорядної докумен­тації, організацією, яка в установленому порядку отримала ліцензію на виконання землевпорядних робіт, з ініціативи її замовника або розробника мо­же бути проведена добровільна державна експерти­за, яку виконує обласне головне управління земель­них ресурсів.
 
Завданням експертизи є перевірка відповідності технічної документації із землеустрою законодав­ству, встановленим стандартам, нормам і прави­лам.
 
Розмір плати за проведення державної експерти­зи встановлюється в розмірі 3 відсотків від кошто­рисної вартості проектно-вишукувальних робіт, але не може бути меншим 20 гривень.
 
Результатом проведення державної експертизи є висновок державної експертизи.
 
Позитивні висновки державної експертизи є під­ставою для прийняття відповідного рішення орга­нами виконавчої влади чи органами місцевого са­моврядування про затвердження документації та складання державного акта на право власності на земельну ділянку.
 

Державний акт на право власності на зе­мельну ділянку підлягає державній реєстрації, яку здійснюють регіональні філії державного підпри­ємства «Центр державного земельного кадастру» (вартість реєстрації не включена до вартості робіт із землеустрою щодо виготовлення документа, який посвідчує право власності на земельну ділян­ку і оплачується громадянами додатково).

 

Надання громадянам безоплатно земельної ділянки із земель запасу або резервного фонду.

 

Громадяни, зацікавлені в одержанні безоп­латно у власність земельної ділянки із земель дер­жавної або комунальної власності (за умов наявності земель запасу на території відповідної ради) для ведення фермерського господарства, ведення особистого селянського господарства, ведення са­дівництва, будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (приса­дибна ділянка), а також індивідуального дачного будівництва, будівництва індивідуальних гаражів у межах норм безоплатної приватизації, подають заяву до відповідної районної державної адміністрації, як­що земельна ділянка розташована за межами насе­леного пункту, або до сільської, селищної, міської ради — якщо земельна ділянка знаходиться в ме­жах населеного пункту. У заяві зазначаються ба­жані розміри та мета використання ділянки (тобто з якою метою вона буде використовуватися).
 
Відповідна місцева державна адміністрація або сільська, селищна, міська рада розглядає за­яву, а при передачі земельної ділянки фермерсь­кому господарству — також бере до уваги висновки конкурсної комісії і в разі згоди на передачу зе­мельної ділянки у власність надає дозвіл на розроб­ку проекту її відведення.
 
Після отримання дозволу на приватизацію земельної ділянки (земельних ділянок) громадя­нину необхідно укласти договір про виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки із організацією, яка в установленому по­рядку отримала ліцензію на виконання землевпо­рядних робіт (дані про юридичні адреси таких орга­нізацій можна отримати, звернувшись до місцевих органів земельних ресурсів (районних відділів та обласних головних управлінь).
 
Істотними умовами такого договору повинні бу­ти строки та вартість виконання даних робіт.
 
У разі невиконання умов договору особа, якій зав­дано збитків у результаті такого невиконання, має право на їх відшкодування.
 
Проект землеустрою щодо відведення земель­ної ділянки погоджується з районним відділом зе­мельних ресурсів, природоохоронним і санітарно-епідеміологічним органами, органами архітектури і охорони культурної спадщини.
 
Проекти землеустрою щодо відведення земель­них ділянок підлягають обов'язковій державній експертизі, яка проводиться в обласному головно­му управлінні земельних ресурсів або в Держкомземі України.
 
Розмір плати за проведення державної експерти­зи встановлюється в розмірі 3 відсотки від кошто­рисної вартості проектно-вишукувальних робіт, але не може бути меншим 20 гривень.
 
Результатом проведення державної експертизи є висновок державної експертизи.
 
Позитивні висновки державної експертизи є під­ставою для прийняття відповідного рішення орга­нами виконавчої влади чи органами місцевого са­моврядування про затвердження документації із землеустрою, що є підставою для складання дер­жавного акта на право власності на земельну ділян­ку та надання земельної ділянки у власність.
 

Державний акт на право власності на зе­мельну ділянку підлягає державній реєстрації, яку здійснюють регіональні філії державного підпри­ємства «Центр державного земельного кадастру».

Категорія: Мои статьи | Додав: savchuk (26.02.2009) | Автор: vitaliy
Переглядів: 2660 | Теги: Порядок приватизації землі, надання земельної ділянки у власніс, земля | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0