Вівторок, 20.11.2018, 13:36

Вітаю Вас Гість | RSS

Головна » Статті » Мои статьи

Набуття юридичним особам землі у користування, в тому числі на умовах оренди

Надання юридичним особам у користування, в тому числі на умовах оренди, земельних ділянок.

 Юридична особа, зацікавлена в одержанні земельної ділянки у користування, в тому числі на умовах оренди, із земель державної або комуналь­ної власності, звертається з відповідним клопотан­ням до районної державної адміністрації або до сільської, селищної, міської ради.
 
До клопотання про відведення земельної ді­лянки додаються наступні матеріали: викопіювання з генерального плану або іншої містобудівної документації населеного пункту, копія плану зе­мельної ділянки з нанесенням на ній варіантів роз­міщення об'єкта (у разі розміщення такого в май­бутньому) із зазначенням загальної площі, яку необхідно вилучити (у разі, коли необхідно прово­дити вилучення земельної ділянки). Зазначаються також склад угідь земельної ділянки та умови її відведення.
 
 Земельні ділянки, надані у постійне корис­тування із земель державної та комунальної влас­ності, можуть вилучатися для суспільних та інших потреб за рішенням органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
 
У разі незгоди землекористувача з вилученням земельної ділянки питання вирішується в судово­му порядку.
 
Вибір земельної ділянки для розміщення об'єкта.
 
Вибір земельних ділянок для розміщення об'єктів не проводиться у разі, коли:
  • розміщення об’єктів передбачено затвердженим проектом забудови відповідної території, місце­вими правилами забудови населеного пункту; 
  • будівництво об'єктів здійснено, але проект зем­леустрою щодо відведення земельних ділянок не розроблявся;
  •   передбачається розширення земельних ділянок без зміни їх цільового призначення та зведення на них будівель і споруд.
Юридична особа, зацікавлена у відведенні земельної ділянки, звертається з клопотанням до сільської, селищної, міської ради, районної держадміністр­ації, до повноважень якої належить вирішення пи­тання про вибір земельної ділянки.
 
У клопотанні зазначаються:
  • обґрунтування необхідності відведення земель­ної ділянки;
  •  
  • орієнтовний розмір земельної ділянки;
  •  
  • бажане місце розташування об'єктів із зазначен­ням їх на відповідному планово-картографічно­му матеріалі (за наявності);
  •  
  • умови вилучення (викупу) земельної ділянки.
До клопотання додаються копії установчо­го документа та свідоцтва про державну реєстра­цію юридичної особи, а також у разі наявності — копії матеріалів проектів будівництва об'єктів (ти­пових проектів або проектів повторного застосу­вання), містобудівного обґрунтування розташуван­ня об'єкта на території кварталу існуючої забудо­ви, інших проектних матеріалів щодо умов забудо­ви земельної ділянки.
 
Сільська, селищна, міська рада, районна держадмініст­рація реєструє клопотання в день його подання з присвоєнням реєстраційного номера, розглядає клопотання і в п'ятиденний термін після реєст­рації надсилає постійно діючій комісії з питань ви­бору земельних ділянок для розміщення об'єктів (далі — комісія), утвореній відповідною радою або держадміністрацією.
 
До складу комісії входять: заступник голо­ви сільської, селищної, міської ради або заступник голови місцевої держадміністрації (голова комісії), а також представники районного (міського) органу земельних ресурсів, природоохоронного органу, санітарно-епідеміологічної служби, органів місто­будування і архітектури та охорони культурної спадщини. До роботи в комісії також залучаються власники та користувачі земельних ділянок, які пропонуються до вибору, представник заявника.
 
У разі відведення земельної ділянки для розробки корисних копалин або забудови території на площах їх залягання комісія може залучати до роботи в ній представників органів державного гео­логічного контролю та органів державного гірни­чого нагляду для отримання додаткової інформації щодо можливості вибору земельної ділянки для розміщення об'єкта.
 
Комісія протягом двох тижнів після отри­мання матеріалів:
  • обстежує бажане місце розташування об'єктів, погоджує орієнтовний розмір земельної ділян­ки, умови її вилучення або зміни цільового при­значення з урахуванням містобудівної докумен­тації, місцевих правил забудови та комплексного розвитку території; 
  • вивчає питання щодо запобігання негативному впливу на навколишнє природне середовище, забезпечення формування екологічної мережі, поліпшення малопродуктивних угідь шляхом нанесення родючого шару ґрунту, знятого під час будівництва об'єктів тощо;
  • пропонує інші земельні ділянки для можливого розміщення об'єктів насамперед з малопродук­тивних земель та земель несільськогосподарського призначення.
 
Результати роботи комісії оформляються актом, у якому зазначаються:
  • склад комісії; 
  • назва об'єкта, для розміщення якого здійснює­ться вибір земельної ділянки, його основні ха­рактеристики, орієнтовний розмір земельної ді­лянки з урахуванням перспективи її розширен­ня тощо;
  • умови вилучення (викупу) земельної ділянки; 
  • основні характеристики земельної ділянки (пра­вовий режим земель, склад угідь та їх продук­тивність, якісна характеристика ґрунтового по­криву, наявність особливо цінних земель, буді­вель, споруд, багаторічних та деревно-чагарни­кових насаджень тощо); 
  • орієнтовна сума збитків, яка підлягатиме від­шкодуванню власнику землі чи землекористува­чу; 
  • орієнтовна сума втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, пов'язаних з вилученням земель; 
  • можливість поліпшення малопродуктивних зе­мель шляхом нанесення родючого шару ґрунту, знятого під час будівництва об’єктів тощо; 
  • у разі неможливості вибору земельної ділянки в акті зазначається вмотивоване обґрунтування відмови.
Акт вибору земельних ділянок для роз­міщення об'єктів підписується головою і членами комісії, скріплюється печатками і разом з матеріа­лами, що використовувалися під час його складан­ня, передається юридичній особі для подання до сільської, селищної, міської ради, районної держадміністра­ції з метою прийняття відповідного рішення.
 
Відповідна районна державна адміністрація або сільська, селищна, міська рада розглядає клопотання у місячний термін і дає згоду на розроблення проекту відведення земельної ділянки.
 
Після отримання такого дозволу юридичний особі необхідно укласти договір про виготовлення проекту відведення земельної ділянки та посвідчення права користування земельною ділянкою із організацією, яка в установленому порядку отримала ліцензію на виконання землевпорядних робіт (юридичні адреси таких організацій можна отримати, звернувшись до місцевих органів земельних ресурсів – районних відділів та обласних головних управлінь).
 
Умови і строки розроблення проектів відведення земельних ділянок визначаються договором, який укладають замовник з виконавцем цих робіт відповідно до типового договору.
 
Проект відведення земельної ділянки погоджується із землекористувачем, органом земельних ресурсів, природоохоронним і санітарно-епідеміологічним органами, органами архітектури та охорони культурної спадщини.
 
Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок підлягають обов’язковій державній експертизі.
 
Розмір плати за проведення державної експертизи встановлюється в розмірі 3 відсотків від кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт, але не може бути меншим 20 гривень.
 
Після отримання позитивного висновку землевпорядної експертизи щодо об3○єктів, про які йдеться, проект землеустрою подається до відповідної державної адміністрації або сільської, селищної, міської ради, які розглядають його у місячний термін і, в межах своїх повноважень, приймають рішення про надання земельної ділянки.
 
Надання земельних ділянок юридичним особам у постійне користування здійснюється на підставі рішень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за проектами відведення цих ділянок.
 
При наданні земельної ділянки у користування обласними державними адміністраціями або Кабінетом Міністрів України сільські, селищні, міські, районні, обласні ради, районні державні адміністрації за місцем розташування земельної ділянки подають свій висновок відповідно обласній державній адміністрації.
 
При наданні земельної ділянки у користування Кабінетом Міністрів України обласні державні адміністрації подають свої висновки та проект відведення земельної ділянки центральному органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів, який розглядає ці матеріали і у місячний термін подає їх до Кабінету Міністрів України.
 

Відмова органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування у наданні земельної ділянки в користування або залишення клопотання без розгляду в установлений термін можуть бути оскаржені в судовому порядку. Рішення про відмову у наданні земельної ділянки в користування має містити мотивовані пояснення з посиланням на відповідні положення нормативно-правових актів, затвердженої містобудівної документації та документації із землеустрою.

Категорія: Мои статьи | Додав: savchuk (26.02.2009) | Автор: vitaliy
Переглядів: 3164 | Теги: надання земельної ділянки у власніс, оренда землі, Порядок приватизації землі, земля | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0