Понеділок, 10.08.2020, 03:58

Вітаю Вас Гість | RSS

Головна » 2009 » Листопад » 27 » Зразок Статуту Пиватного підприємства
15:56
Зразок Статуту Пиватного підприємства
                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                      Загальними зборами
                                                                      засновників 
                                                                      Приватного підприємства
                                                                       «__________________»
                                                                      Протокол № 1 від _________ р.

                                                                      ЗАРЕЄСТРОВАНО
                                                                      _______________________
 

С Т А Т У Т
ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«_____________»
 
 
 м. ______ - 2009 
 
 
СТАТУТ приватного підприємства
«____________________»
 
 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
 
1.1. Приватне підприємство «_________________» /на далі Підприємство/ створене засновниками шляхом об’єднання їх майна для здійснення господарської діяльності та отримання прибутку.
1.2. Підприємство створене на невизначений термін з метою отримання прибутків від зайняття підприємницькою діяльністю у сфері матеріального та нематеріального виробництва, проведення будь-яких видів операцій, за винятком заборонених законодавством та здійснює господарську діяльність на підставі Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України та інших законодавчих актів, які регламентують діяльність суб’єктів господарювання.
1.3. Засновниками підприємства є:
1) ________________________________________________...;
2) ________________________________________________...
(засновниками приватного підприємства може бути юридична особа (одна) або одна чи декілька фізичних осіб (громадяни України, іноземці… ст. 113 ГКУ)
1.4. Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом фірмові бланки, торговельну марку та емблему.
1.5. Підприємство вважається створеним і набуває прав юридичної особи з дня державної реєстрації. Підприємство для досягнення мети своєї статутної діяльності має право від свого імені укладати право чини, набувати майнових та немайнових прав, нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем у судах загальної юрисдикції, третейському та господарському судах. У своїй діяльності підприємство керується чинним законодавством України, міжнародно-правовими актами згода на обов’язковість яких дана Верховною Радою України та даним Статутом.
1.6. Підприємство може здійснювати будь-яку діяльність, яка не заборонена чинним законодавством та не суперечить Статутові.
1.7. Підприємство може створювати самостійно або разом з іншими юридичними особами в Україні та за кордоном філії (відділення), представництва, виступати засновниками юридичних осіб в тому числі спільних та дочірніх підприємств, бути засновником благодійних організацій, фондів.
1.8. Підприємство може бути учасником господарських об’єднань, а саме: асоціацій, корпорацій, концернів, консорціумів, інших об’єднань підприємств передбачених законом.
1.9. Підприємство має право розміщувати кошти в облігаціях, сертифікатах банків та інших цінних паперах, що знаходяться в обігу, проводити операції на товарних та фондових біржах, проводити аукціони, виставки, ярмарки, брати участь в об’єднаннях громадян.
1.10. Підприємство має право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у відповідності до чинного законодавства. Підприємство не відповідає за зобов’язаннями держави, а держава не відповідає за зобов’язаннями товариства.
1.11 Підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис. Трудові відносини в підприємстві регламентуються законодавством про працю.
1.12. Підприємство не несе відповідальності по зобов'язаннях Засновника.
1.13. Засновник несе ризик втрати свого вкладу до Статутного фонду Підприємства.
1.14. Підприємство має право вносити зміни та доповнення до Статуту.
1.15 . Найменування підприємства:
Повне: приватне підприємство «_______________»
Скорочена: ПП "______________»
1.16. Юридична адреса: Україна, ____________ область, м._____________, вул. _______________, ___
 
2. ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
 
2.1. Предметом діяльності підприємства є такі види діяльності:
- будівництво будівель;
- здійснення оптової та роздрібної торгівлі, комісійної та консигнаційної торгівлі в т.ч. продуктами харчування та харчовими добавками, косметичними та парфюмерними виробами, предметами гігієни та санітарії, побутової хімії, автомобілями всіх модифікацій та комплектуючими до них, виробами з дерева та іншими товарами, обіг яких не заборонений законом;
- здійснення торгівельної, торгово-посередницької діяльності, а також товарообмінних операцій;
- виконання посередницьких послуг в оптовій та роздрібній торгівлі;
- створення кафе, барів, ресторанів та інших підприємств громадського харчування;
- ведення сільськогосподарського виробництва, вирощування елітного насіння зернових культур, переробка сільськогосподарської продукції;
- продюсерська діяльність;
- послуги в сфері готельного господарства;
- виробництво товарів народного споживання;
- використання радіочастот;
- хлібопекарська діяльність, виробництво продуктів харчування;
- інформаційно-консультативні послуги, в тому числі з питань законодавства, підприємництва;
- надання посередницьких, комерційних, дилерських та дистриб’юторських послуг виробничого та невиробничого характеру, представництво іноземних фірм в Україні на підставі взаємно укладених угод;
- надання наступних послуг суб’єктам господарської діяльності:
виробничих, транспортно-експедиційних, маркетингових, брокерських, митних, агентських та найму кваліфікованих іноземних спеціалістів для роботи в Україні та найму вітчизняних спеціалістів для роботи за кордоном у відповідності до чинного законодавства;
- електро-, газозварювальні роботи, порізка металопрокату та металобрухту, виготовлення металевих конструкцій;
- здійснення внутрішніх та міжнародних перевезень вантажів та пасажирів в т.ч транспортно-експедиційних послуг під час перевезення зовнішньоторговельних і транзитних вантажів по території України;
- здавання майна в оренду;
- здійснення інвестиційної діяльності;
- виробництво та продаж будівельних матеріалів, здійснення будівельних робіт (об’єктів промисловості, житла та ін.);
- виготовлення меблів, столярних виробів та палетів;
- відкриття та обслуговування автомобільних стоянок;
- туристичні послуги (міжнародний туризм, внутрішній туризм та ін.);
- оптовий та роздрібний продаж паливо-мастильних матеріалів, відкриття та функціонування АЗС;
2.2. Підприємство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність у відповідності до законів України та керується іншими прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами. Здійснюючи зовнішньоекономічну діяльність, підприємство має право відкривати за межами України свої представництва, філії та виробничі підрозділи.
2.3. Підприємство може здійснювати інші види діяльності не заборонені чинним законодавством.
2.4. Підприємство для діяльності, яка підлягає ліцензуванню в Україні отримує відповідні ліцензії.
 
3.МАЙНО, ФОНДИ ПІДПРИЄМСТВА,
 
3.1. Майно підприємства становлять виробничі та невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі товариства.
3.2. Джерелами формування майна підприємства є:
- грошові та матеріальні вклади засновників (учасників);
- доходи, одержані від реалізації продукції, послуг, інших видів господарської діяльності; - доходи від цінних паперів;
- кредити банків та інших кредиторів;
- капітальні вкладення та дотації з бюджетів;
- майно, придбане в інших суб’єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку;
- безоплатні або благодійні внески, пожертвування фізичних та юридичних осіб;
- інші джерела, не заборонені законодавством України.
3.3. Володіння і користування природними ресурсами підприємство здійснює в установленому законодавством порядку за плату.
3.4. Підприємство є власником свого майна та здійснює щодо нього всі правомочності власника.
3.5. Для забезпечення господарської діяльності створюється Статутний фонд підприємства (статутний капітал).
3.6. Розмір Статутного фонду (статутний капітал) підприємства становить __________ (_________ тисяч) грн. Для формування Статутного фонду засновники (учасники) роблять вклади як в грошові так і натуральній формі.
Зокрема засновники вносять:
 _______________________ до статутного фонду підприємства грошові кошти на суму __ 000 ( ______ тисяч) гривень
 _______________________ до статутного фонду підприємства грошові кошти на суму __ 000 ( ____ тисяч) гривень.
Розмір частки засновників в статутному фонді становить:
______________________ – частка в розмірі 50 % статутного фонду;
 ______________________ - частка в розмірі 50 % статутного фонду.
Оцінка вкладів засновників здійснюється за погодженням між ними і дорівнює сумі визначеній даним Статутом, а подальші вклади погоджуються Загальними зборами, відображаються у Статуті шляхом внесення до нього змін та доповнень.
3.7. Збільшення статутного фонду може бути здійснено лише після повного внесення засновниками своїх вкладів.
3.8. Рішення про зміну розміру статутного фонду набирає чинності з дня внесення змін до державного реєстру.
3.9. Грошові кошти підприємства зберігаються на поточному та на інших рахунках в банках та використовуються ним самостійно.
3.10. Підприємство набуває права власності на землю в разі купівлі земельних ділянок або отримання їх на підставі інших цивільно-правових угод. Підприємство може використовувати землі на підставі договорів оренди, укладених з власниками земельних ділянок, а також з власниками земельних паїв, в результаті права постійного користування землею.
3.11. Підприємство самостійно відповідає за своїми зобов’язаннями усім належним йому майном. Засновники не відповідають за зобов’язаннями підприємства, а підприємство не відповідає за зобов’язаннями Засновників.
 
4.ФІНАНСИ. КОНТРОЛЬ ТА ОБЛІК
 
4.1. Джерелом формування фінансових ресурсів підприємства є вклади засновників, прибуток, амортизаційні надходження, прибуток від цінних паперів, банківський кредит, а також інші надходження, що не заборонені діючим законодавством.
4.2. Перевірка фінансової та господарської діяльності підприємства здійснюється фінансовими органами, аудиторськими службами, а в разі необхідності іншими державними органами в межах їх компетенції.
4.3. Підприємство здійснює первинний (оперативний) та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складає статистичну інформацію, а також зобов’язується надавати відповідно до законодавства фінансову та статистичну інформацію щодо своєї господарської діяльності, інші дані визначені законом.
4.4. Підприємство користується правом отримання кредитів, позик фінансових установ та фірм.
4.5. Порядок надання інформації чи інших матеріалів, що становлять предмет комерційної таємниці, визначаються Загальним зборами засновників.
4.6. Планові ревізії проводяться один раз на рік. Звіти про результати ревізій затверджуються Загальним зборами.
 
5. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ ТА ЗБИТКІВ
 
5.1. Прибуток підприємства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку підприємства сплачуються проценти по кредитах банків, а також вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі в бюджет. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, знаходиться в повному розпорядженні підприємства і є його власністю.
5.2. Прибуток підприємства використовується для: - утворення фондів (розширення виробництва, споживання і т.і.); - на виплату Засновникам дивідендів та винагороди працівникам; - на благодійні внески та пожертвування; - на інші цілі, необхідні для діяльності підприємства.
5.3. Можливі збитки підприємства покриваються за рахунок його прибутку.
 
6. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
 
6.1. Органами управління та посадовими особами підприємства є:
- Загальні збори засновників підприємства;
- Директор;
6.2. Вищим органом підприємства є Загальні збори засновників (їх повноважних представників). Вони складаються з засновників або призначених ними представників.
6.3. Представники можуть бути постійними або призначеними на певний строк. Повноваження представника на участь у загальних зборах повинні бути засвідчені нотаріально засвідченою довіреність (для представника фізичної особи, яка є засновником), (або протоколом загальних зборів засновників, (для засновника  юридичної особи),підписи на якому мають бути нотаріально засвідчені). 
6.4. Загальні збори правомочні вирішувати будь-які питання щодо діяльності підприємства.
6.5. Виключно до компетенції Загальних зборів належить:
а) визначення основних напрямків діяльності підприємства, затвердження планів та звітів про їх виконання;
б) внесення змін до статуту підприємства, зміна розміру його статутного фонду та встановлення розміру, форми і порядку внесення засновниками додаткових вкладів;
в) призначення та відкликання (звільнення) директора;
г) затвердження річних звітів та бухгалтерських балансів, розподіл прибутку та збитків підприємства;
д) вирішення питання про вихід засновника зі складу підприємства;
е) вирішення питання про створення, реорганізацію філій, представництв, дочірніх підприємств, заснування господарських товариств та благодійних організацій;
є) визначення умов оплати праці директора;
ж) вирішення питання про прийняття нових засновників;
з) дачу згоди на укладення директором договорів, ціна яких перевищує 30 000 (тридцять тисяч) гривень;
и)прийняття рішення про залучення кредитних коштів та позик від банків та інших фінансових установ, та уповноваження директора на укладання відповідних договорів.
і) прийняття рішення про припинення діяльності підприємства, призначення ліквідаційної комісії та затвердження ліквідаційного балансу;
Збори засновників вправі передати частину своїх повноважень директору.
З питань визначених п. б), ж) та і) рішення приймаються одностайно, з інших питань – більшістю присутніх засновників підприємства.
6.6. Засновники підприємства мають кількість голосів пропорційну розміру їх часток у Статутному фонді.
6.7. Збори засновників вважаються повноважними якщо на них присутні засновники (представники засновників), що в сукупності володіють більш як 75 відсотками голосів. На зборах мають право брати участь з правом дорадчого голосу посадові особи підприємства, які не є його засновниками.
6.8. Загальні збори проводяться по вимозі засновників або одного з них, а також на вимогу директора та голови ревізійної комісії підприємства.
6.9. Про час і місце проведення зборів та їх порядок денний засновники підприємства повідомляються персонально (рекомендованим листом або особисто під підпис) із зазначенням часу і місця їх проведення.
6.10. Виконавчим органом товариства є директор. Директор призначається (обирається) зборами засновників терміном на один рік. Повноваження директора випливають з положень даного статуту, а також рішень Загальних зборів засновників. Директор підприємства виконує обов’язки з моменту його призначення загальними зборами засновників підприємства та продовжує виконувати свої обов’язки до закінчення терміну своїх повноважень.
6.11. Директор вправі вирішувати всі питання діяльності підприємства, за винятком тих, які належать до виключної компетенції загальних зборів засновників згідно законодавства. Директор підзвітний зборам і організовує виконання їх рішень. Директор не вправі приймати рішення, обов’язкові для засновників.
6.12. Директор підприємства має право:
а) без довіреності виконувати дії від імені підприємства в межах, встановлених законом;
б) представляти підприємство у стосунках з державними та іншими органами і організаціями, а також з підприємствами інших держав;
в) укладати від імені підприємства без довіреності господарські та цивільно-правові договори, на суму, що не перевищує 30 000 гривень. Договори на суму понад 30 000 гривень укладаються директором лише після погодження їх загальними зборами засновників товариства.
г) Відкривати рахунки в установах банків, підписувати фінансові та бухгалтерські документи;
д) розпоряджатися майном підприємства, включаючи його грошові кошти в межах визначених зборами засновників та виключно для господарських потреб підприємства; е) договори щодо відчуження об’єктів нерухомого майна, земельних ділянок, автотранспорту можуть бути укладені директором лише після попереднього схвалення проектів даних договорів загальними зборами засновників підприємства.
є) від імені підприємства підписувати установчі документи юридичних осіб, в яких товариство є засновником і з приводу чого є рішення зборів засновників підприємства; ж) здійснювати оперативне керівництво підлеглими підприємству структурами;
з) розробляти поточні плани діяльності підприємства і заходи, що є необхідними для вирішення завдань;
и) затверджувати штатний розпис;
і) приймати на посаду комерційного директора; приймати на роботу працівників та звільняти їх;
ї) укладати контракти з приватними особами з приводу тимчасового та постійного працевлаштування;
й) приймати рішення щодо інших питань поточної діяльності підприємства.
к) директор може доручати вирішення окремих питань, що входять в його компетенцію, своїм заступникам, керівникам структурних підрозділів та іншим працівникам Підприємства.
 
7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАСНОВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВА
 
7.1. Кожний з засновників підприємства має право:
а) безпосередньо або через представника брати участь в управлінні справами підприємства;
б) брати участь в розподілі прибутку підприємства та отримувати частину прибутку пропорційно частці кожного з засновників;
в) одержувати від органів управління інформацію про діяльність підприємства, ознайомлюватися із даними бухгалтерського обліку та звітності;
г) вимагати розгляду поставленого ним питання на зборах засновників;
д) у першочерговому порядку одержувати продукцію (послуги), вироблену підприємством;
е) розпоряджатися своєю часткою у відповідності до даного Статуту;
є) призначати представника для участі в роботі Зборів засновників та відкликати його;
ж) вийти із підприємства у визначеному цим Статутом порядку та отримати свою частку у майні підприємства як в грошовій так і натуральній формі згідно рішення загальних зборів засновників підприємства ;
з) відступити за згодою Зборів засновників свою частку або її частину іншому засновнику або третім особам лише у разі, коли інший засновник не скористався своїм пріоритетним правом на придбання частки учасника товариства.
7.2. Засновники підприємства зобов’язані:
а) виконувати вимоги законодавства, даного статуту та рішення загальних зборів;
б) виконувати свої зобов’язання перед підприємством, вносити вклади в розмірі, порядку та способами визначеними Загальними зборами;
в) робити додаткові вклади в Статутний фонд;
г) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність підприємства;
д) сприяти здійсненню підприємством своє діяльності;
е) нести інші обов’язки передбачені законодавством та даним Статутом.
7.3. Звернення стягнення на частку засновника підприємства у Статутному фонді по його власних зобов’язаннях не допускається.
7.4 Засновники не несуть відповідальності за зобов’язаннями підприємства, а підприємство не несе відповідальності за зобов’язаннями засновників. Засновник вправі за згодою загальних зборів відступити свою частку (її частину) одному чи кільком засновникам або третім особам.
7.5 Засновники користуються переважним правом купівлі частки засновника пропорційно до розмірів своїх часток, якщо домовленістю між засновниками не встановлений інший порядок цього права. Купівля частки проводиться за ціною – згідно взаємної домовленості між засновниками.
7.6. Уступка частки та додаткові внески засновників впливають на розмір частки засновника у статутному фонді.
 
8. ГОСПОДАРСЬКА ТА СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА, ФІНАНСОВО КРЕДИТНІ ВІДНОСИНИ
 
8.1. Підприємство самостійно визначає фонд оплати праці. Мінімальний розмір оплати праці не може бути меншим законодавчо встановленого мінімального розміру заробітної плати. Підприємство самостійно визначає фонд оплати праці, а також інші види оплати для працівників. Трудовий колектив товариства становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь в діяльності товариства на основі трудового договору, контракту. Основними повноваженнями трудового колективу є розроблення, розгляд та затвердження проекту колективного договору, вирішення питань самоврядування трудового колективу. Повноваження трудового колективу реалізуються зборами трудового колективу, які повноважні за умови участі в них понад 75 відсотків працівників.
8.2. Тривалість і розпорядок трудового дня, порядок надання вихідних днів, відпусток, в тому числі додаткових, прийом та звільнення працівників, їх права та зобов'язання визначаються у відповідності із чинним в Україні трудовим законодавством Правилами внутрішнього розпорядку, колективним та трудовими договорами.
8.3. Підприємство вживає заходи щодо охорони праці та забезпечення техніки безпеки.
8.4. Підприємство гарантує робітникам забезпечення соціальних гарантій та пільг, передбачених чинним законодавством.
8.5. Підприємство забезпечує визначену відповідно до закону кількість робочих місць для працевлаштування неповнолітніх, інвалідів, інших категорій громадян, які потребують соціального захисту.
8.6. Підприємство самостійно планує свою діяльність і визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на вироблювану продукцію, роботи, послуги, та необхідності забезпечення виробничого та соціального розвитку підприємства.
8.7. Основу планів становлять замовлення та договори, укладені із споживачами (покупцями) продукції, робіт, послуг і постачальниками матеріально-технічних ресурсів.
8.8. Підприємство сплачує до бюджету податки, збори та інші обов’язкові платежі відповідно до чинного законодавства.
8.9. Відносини підприємства з іншими підприємствами, установами, організаціями, громадянами у всіх сферах господарської діяльності здійснюються на основі договорів.
8.10. Підприємство вільне у виборі предмета договору, визначенні зобов’язань, інших умов господарських відносин, що не суперечать законодавству України.
8.11. Підприємство самостійно здійснює матеріально-технічне забезпечення власного виробництва і капітального виробництва через систему прямих угод (контрактів), або через товарні біржі та інші організації України та інших держав.
8.12. Підприємство реалізує свою продукцію, майно за цінами і тарифами, що встановлюються самостійно, або на договірній основі, а у випадках, передбачених законодавчими актами України – за державними (регульованими) цінами і тарифами. В розрахунках із зарубіжними партнерами застосовуються контракті ціни, що формуються відповідно до умов і цін світового ринку.
8.13. Підприємство у разі необхідності може залучати для здійснення господарської діяльності кредитні кошти, за умови попереднього схвалення відповідного рішення Загальними зборами засновників.
8.14. Підприємство зобов’язане: - охороняти навколишнє природне середовище від забруднення та інших шкідливих впливів; - забезпечувати безпеку виробництва, санітарно-гігієнічні норми і вимоги щодо захисту здоров’я його працівників, населення і споживачів продукції і несе відповідальність у встановленому законодавством порядку за шкоду, заподіяну їх здоров’ю та працездатності.
 
9. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЛЬЯНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
 
9.1. Підприємство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність у відповідності до чинного законодавства в межах предмету діяльності.
9.2.Порядок використання коштів підприємства в іноземній валюті не може суперечити чинному законодавству.
9.3. Підприємство може здійснювати експорт - імпорт виробничо-технічної та іншої продукції в порядку передбаченому законодавством, направляти спеціалістів та приймати іноземних партнерів для обміну досвідом, укладання угод та надання послуг.
9.4. В рамках зовнішньоекономічної діяльності підприємство може виступати співзасновником спільних підприємств з іноземними юридичними особами і громадянами як на території України, так і за її межами.
9.5. Підприємство має право створювати представництва та філії за кордоном.
 
10. ЛІКВІДАЦІЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА
 
10.1. Реорганізація (злиття, приєднання, поділ, перетворення) або ліквідація підприємства проводиться за рішенням Загальних зборів, а у випадках передбачених законом – за рішенням суду. У разі реорганізації підприємства його майно, майнові права та обов’язки переходять до правонаступників.
10.2. Ліквідація суб’єкта господарювання здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Загальними зборами, а у разі припинення діяльності підприємства за рішенням суду – ліквідаційною комісією, сформованою відповідно до рішення суду, з дотриманням усієї процедури, яка передбачається Господарським кодексом України.
Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до Господарського кодексу України
З дня утворення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами господарського підприємства.
Ліквідаційна комісія у триденний строк з дня її утворення публікує інформацію про ліквідацію підприємства. Майно та кошти, які залишились після передбачених законодавством розрахунків передаються засновникам підприємства у розмірі частки у статутному фонді підприємства.
Претензії кредиторів, що не задоволені через відсутність грошових коштів та майна, вважаються погашеними. Ліквідація підприємства вважається завершеною, а підприємство таким, що припинило свою діяльність, з дня внесення запису про його ліквідацію до державного реєстру.
10.3. Всі документи при ліквідації підприємства, термін зберігання яких не закінчився, передаються в архів, а при реорганізації – залишаються у правонаступників.
 Статут складається з десяти розділів і викладений на _________ сторінках.
Засновник 1 _____________ П.І.Б. Засновник 2 _____________ П.І.Б
Переглядів: 26665 | Додав: savchuk | Теги: Зразок Статуту приватного підприємс, Статут, Приватне підприємство, Статут ПП, Зразок Статуту ПП | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 4
0
4 Ірина   [Матеріал]
Може хтось знає, яка процедура виходу з приватного підприємства разом з майном? Погодження іншого співзасновника є. Спасибі.

0
3 Дмитрий   [Матеріал]
Я директор ПП і хочу вийти з засновників ПП , але не можу зібрати збори бо ще два засновники не бажають зустрічатися один зодним.Що робити?

0
2 savchuk   [Матеріал]
Одночасно ні, директор то один. Коли рішення приймаються загальними зборами то їх голоса розподіляються пропорційно їх частці. Можна ввести посади заступників директора, прописати їх права в Статуті, а найкраще видати Довіреність на ведення справ (заключення договорів), розподілити обовязки (видати відповідний Наказ) щодо повноважень в середені підприємства. На багатьох підприємствах працюють їх власники, хтось займає посаду директора, хтось заступника.

0
1 Олександр   [Матеріал]
Чи можливо зробити всіх засновників одночасно і вищим органом підприємства і виконавчим органом? Тобто чи можливо щоб всі засновники виконували рівні, однакові функції?

Ім`я *:
Email *:
Код *: